اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
علیرضا 1,148,175 ریال 02 آبان 1395
سالار 1,550,000 ریال 02 آبان 1395
سید 330,000 ریال 02 آبان 1395
هادی 400,000 ریال 02 آبان 1395
سیدمحمدرسول 390,000 ریال 02 آبان 1395
yekta1 342,000 ریال 02 آبان 1395
مهدی 2,900,000 ریال 02 آبان 1395
سید 100,000 ریال 02 آبان 1395
توحید 135,360 ریال 02 آبان 1395
احسان 217,530 ریال 02 آبان 1395
امید 183,000 ریال 02 آبان 1395
علی 260,000 ریال 02 آبان 1395
محمد 50,395 ریال 02 آبان 1395
بهزاد 66,000 ریال 02 آبان 1395
alireza 60,000 ریال 02 آبان 1395
king 70,000 ریال 02 آبان 1395
هانیه 50,000 ریال 02 آبان 1395
علیرضا 1,320,343 ریال 27 مهر 1395
مهدی 1,000,000 ریال 27 مهر 1395
MohammadReza 400,000 ریال 27 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 27 مهر 1395
علی 530,000 ریال 27 مهر 1395
تاج 215,000 ریال 27 مهر 1395
سید 530,000 ریال 27 مهر 1395
وحید 180,000 ریال 27 مهر 1395
محمد 110,000 ریال 27 مهر 1395
سید 120,000 ریال 27 مهر 1395
محسن 248,000 ریال 27 مهر 1395
سجاد 320,000 ریال 27 مهر 1395
عبدالقادر 123,130 ریال 27 مهر 1395
وحید 140,000 ریال 27 مهر 1395
وحید 100,000 ریال 27 مهر 1395
یاسر 148,273 ریال 27 مهر 1395
صادق 120,000 ریال 27 مهر 1395
عادل 50,000 ریال 27 مهر 1395
امیرحسین 50,000 ریال 27 مهر 1395
معین 57,600 ریال 27 مهر 1395
lcsoftware 50,000 ریال 27 مهر 1395
مهدى 100,000 ریال 27 مهر 1395
مهدی 800,000 ریال 19 مهر 1395
احسان 51,000 ریال 19 مهر 1395
Mehran 65,000 ریال 19 مهر 1395
عادل 100,000 ریال 19 مهر 1395
رحیم 115,000 ریال 19 مهر 1395
king 120,000 ریال 19 مهر 1395
مریم 120,000 ریال 19 مهر 1395
محمد 100,000 ریال 19 مهر 1395
سید 150,000 ریال 19 مهر 1395
زهرا 235,000 ریال 19 مهر 1395
مصطفی 336,000 ریال 19 مهر 1395
وحید 400,000 ریال 19 مهر 1395
علی 550,000 ریال 19 مهر 1395
omid 690,000 ریال 19 مهر 1395
امیررضا 100,000 ریال 15 مهر 1395
ZOHRE 1,150,000 ریال 15 مهر 1395
سعيد 50,000 ریال 15 مهر 1395
توحید 87,020 ریال 15 مهر 1395
سید 110,000 ریال 15 مهر 1395
علیرضا 937,822 ریال 15 مهر 1395
علی 800,000 ریال 15 مهر 1395
omid 380,000 ریال 15 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 15 مهر 1395
DKbehdad 240,000 ریال 15 مهر 1395
سید 1,480,000 ریال 15 مهر 1395
حوریه 810,000 ریال 15 مهر 1395
مصطفی 1,630,000 ریال 15 مهر 1395
مهدی 1,500,000 ریال 15 مهر 1395
محسن 640,000 ریال 15 مهر 1395
مهدی 1,200,000 ریال 11 مهر 1395
مهران 51,700 ریال 11 مهر 1395
محمدجواد 52,915 ریال 11 مهر 1395
بهزاد 60,000 ریال 11 مهر 1395
کسری 68,295 ریال 11 مهر 1395
وحید 96,575 ریال 11 مهر 1395
عبدالله 70,000 ریال 11 مهر 1395
مجتبی 100,000 ریال 11 مهر 1395
وحید 105,000 ریال 11 مهر 1395
محمد 105,175 ریال 11 مهر 1395
سید 130,000 ریال 11 مهر 1395
تاج 110,000 ریال 11 مهر 1395
سالار 450,000 ریال 11 مهر 1395
سیدمحمدرسول 280,000 ریال 11 مهر 1395
omid 410,000 ریال 11 مهر 1395
پیمان 977,600 ریال 08 مهر 1395
حوریه 540,000 ریال 08 مهر 1395
سید 620,000 ریال 08 مهر 1395
مهدی 1,280,000 ریال 08 مهر 1395
DKbehdad 380,000 ریال 08 مهر 1395
omid 560,000 ریال 08 مهر 1395
محمد 91,740 ریال 08 مهر 1395
مهدی 65,000 ریال 08 مهر 1395
حسن 100,000 ریال 08 مهر 1395
رضا 130,000 ریال 08 مهر 1395
محمد 100,000 ریال 08 مهر 1395
وحید 130,000 ریال 08 مهر 1395
تاج 110,000 ریال 08 مهر 1395
سید 140,000 ریال 08 مهر 1395
هادی 176,000 ریال 04 مهر 1395
مهدی 130,000 ریال 04 مهر 1395
رحیم 125,000 ریال 04 مهر 1395
رحیم 125,000 ریال 04 مهر 1395
علی 106,000 ریال 04 مهر 1395
علی 106,000 ریال 04 مهر 1395
رحیم 125,000 ریال 04 مهر 1395
هادی 176,000 ریال 04 مهر 1395
محمد 120,000 ریال 04 مهر 1395
مهدى 138,000 ریال 04 مهر 1395
محمد 110,000 ریال 04 مهر 1395
سید 130,000 ریال 04 مهر 1395
مهدى 138,000 ریال 04 مهر 1395
تاج 100,000 ریال 04 مهر 1395
حسین 304,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
علیرضا 337,950 ریال 04 مهر 1395
omid 240,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
علیرضا 337,950 ریال 04 مهر 1395
omid 240,000 ریال 04 مهر 1395
حوریه 200,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
علیرضا 337,950 ریال 04 مهر 1395
omid 240,000 ریال 04 مهر 1395
مهدی 600,000 ریال 04 مهر 1395
تاج 100,000 ریال 31 شهريور 1395
DKbehdad 710,000 ریال 31 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 31 شهريور 1395
عبدالله 530,000 ریال 31 شهريور 1395
مهدی 520,000 ریال 31 شهريور 1395
امیرحسین 50,000 ریال 31 شهريور 1395
mohammad 146,190 ریال 31 شهريور 1395
علی 110,000 ریال 31 شهريور 1395
حوریه 80,000 ریال 31 شهريور 1395
محمد 53,000 ریال 31 شهريور 1395
رضا 2,785,140 ریال 28 شهريور 1395
وحید 70,000 ریال 28 شهريور 1395
مجتبی 100,000 ریال 28 شهريور 1395
محمد 116,815 ریال 28 شهريور 1395
سید 110,000 ریال 28 شهريور 1395
تاج 50,000 ریال 28 شهريور 1395
مهدی 52,011 ریال 28 شهريور 1395
Amir 51,250 ریال 28 شهريور 1395
monaf 54,000 ریال 28 شهريور 1395
عادل 50,000 ریال 28 شهريور 1395
توحید 53,345 ریال 28 شهريور 1395
توحید 51,895 ریال 24 شهريور 1395
هوشنگ 90,000 ریال 24 شهريور 1395
علی 100,000 ریال 24 شهريور 1395
تاج 100,000 ریال 24 شهريور 1395
دانیال 160,953 ریال 24 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 220,000 ریال 24 شهريور 1395
king 320,000 ریال 24 شهريور 1395
مهدی 380,000 ریال 24 شهريور 1395
farshad75 400,000 ریال 24 شهريور 1395
رضا 224,000 ریال 24 شهريور 1395
مهدی 600,000 ریال 20 شهريور 1395
تاج 85,000 ریال 20 شهريور 1395
سید 100,000 ریال 20 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 20 شهريور 1395
حامد 55,525 ریال 20 شهريور 1395
رضا 2,702,962 ریال 20 شهريور 1395
حسین 50,015 ریال 17 شهريور 1395
Mehran 50,000 ریال 17 شهريور 1395
توحید 51,965 ریال 17 شهريور 1395
امیرحسین 52,000 ریال 17 شهريور 1395
مهدی 133,000 ریال 17 شهريور 1395
مریم 140,000 ریال 17 شهريور 1395
علی 170,000 ریال 17 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 140,000 ریال 17 شهريور 1395
یاسر 180,000 ریال 17 شهريور 1395
علی 474,740 ریال 17 شهريور 1395
حسین 51,845 ریال 14 شهريور 1395
سید 100,000 ریال 14 شهريور 1395
علیرضا 77,220 ریال 14 شهريور 1395
رضا 100,000 ریال 14 شهريور 1395
زهرا 108,410 ریال 14 شهريور 1395
مهدی 50,000 ریال 11 شهريور 1395
وحید 50,000 ریال 11 شهريور 1395
سید 90,000 ریال 11 شهريور 1395
دانیال 335,000 ریال 11 شهريور 1395
مسعود 50,000 ریال 11 شهريور 1395
پیمان 117,241 ریال 11 شهريور 1395
مصطفی 1,740,000 ریال 11 شهريور 1395
majid 50,000 ریال 07 شهريور 1395
سعید 501,025 ریال 07 شهريور 1395
سید 150,000 ریال 07 شهريور 1395
مسعود 50,000 ریال 07 شهريور 1395
عادل 100,000 ریال 07 شهريور 1395
سجاد 51,220 ریال 06 شهريور 1395
رضا 50,290 ریال 06 شهريور 1395
محسن 75,125 ریال 06 شهريور 1395
مسعود 60,000 ریال 06 شهريور 1395
مهدى 105,000 ریال 06 شهريور 1395
مریم 160,000 ریال 06 شهريور 1395
سید 150,000 ریال 06 شهريور 1395
مهدی 720,000 ریال 06 شهريور 1395
DKbehdad 820,000 ریال 06 شهريور 1395
امیرحسین 60,000 ریال 01 شهريور 1395
محمدرضا 65,485 ریال 01 شهريور 1395
حسین 100,000 ریال 01 شهريور 1395
علی 130,000 ریال 01 شهريور 1395
فاطمه 135,000 ریال 01 شهريور 1395
سید 100,000 ریال 01 شهريور 1395
مریم 180,000 ریال 01 شهريور 1395
علیرضا 509,095 ریال 01 شهريور 1395
مهدی 660,000 ریال 01 شهريور 1395
محمد 1,312,400 ریال 01 شهريور 1395
مجتبی 55,140 ریال 27 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 27 مرداد 1395
سجاد 116,155 ریال 27 مرداد 1395
کامبیز 134,000 ریال 27 مرداد 1395
علی 148,085 ریال 27 مرداد 1395
حسن 150,000 ریال 27 مرداد 1395
محمدعلی 161,445 ریال 27 مرداد 1395
مریم 100,000 ریال 27 مرداد 1395
امین 420,000 ریال 27 مرداد 1395
سید 150,000 ریال 27 مرداد 1395
محسن 423,745 ریال 27 مرداد 1395
مهدی 900,000 ریال 27 مرداد 1395
فاطمه 236,000 ریال 23 مرداد 1395
علی 150,000 ریال 23 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 23 مرداد 1395
سید 100,000 ریال 23 مرداد 1395
فاطمه 236,000 ریال 23 مرداد 1395
مهدی 480,000 ریال 23 مرداد 1395
اصغر 50,000 ریال 23 مرداد 1395
میلاد 50,025 ریال 23 مرداد 1395
علی 54,750 ریال 23 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 23 مرداد 1395
وحید 75,000 ریال 23 مرداد 1395
مریم 160,000 ریال 19 مرداد 1395
علی 350,000 ریال 19 مرداد 1395
علیرضا 70,790 ریال 19 مرداد 1395
مهدی 810,000 ریال 19 مرداد 1395
معین 50,000 ریال 17 مرداد 1395
علی 54,000 ریال 17 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 17 مرداد 1395
علی 101,000 ریال 17 مرداد 1395
سید 65,000 ریال 17 مرداد 1395
یاسر 110,000 ریال 17 مرداد 1395
رضا 250,000 ریال 17 مرداد 1395
علیرضا 224,000 ریال 17 مرداد 1395
علی 260,000 ریال 17 مرداد 1395
فاطمه 613,000 ریال 17 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 17 مرداد 1395
مهدی 1,520,000 ریال 17 مرداد 1395
سید 100,000 ریال 13 مرداد 1395
فاطمه 640,000 ریال 13 مرداد 1395
مهدی 2,170,000 ریال 13 مرداد 1395
محسن 113,000 ریال 11 مرداد 1395
فاطمه 649,000 ریال 11 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 11 مرداد 1395
مهران 50,000 ریال 11 مرداد 1395
مسعود 60,000 ریال 11 مرداد 1395
عبدالله 95,000 ریال 11 مرداد 1395
زهرا 90,000 ریال 11 مرداد 1395
مریم 80,000 ریال 11 مرداد 1395
سید 83,000 ریال 11 مرداد 1395
علی 210,185 ریال 11 مرداد 1395
دانیال 190,000 ریال 11 مرداد 1395
مهدی 263,725 ریال 11 مرداد 1395
مهدی 262,830 ریال 11 مرداد 1395
مهناز 50,000 ریال 06 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 06 مرداد 1395
عباس 57,275 ریال 06 مرداد 1395
مجتبی 70,000 ریال 06 مرداد 1395
حسین 112,485 ریال 06 مرداد 1395
مهدی 230,120 ریال 06 مرداد 1395
سید 230,000 ریال 06 مرداد 1395
معین 542,000 ریال 06 مرداد 1395
یوسف 742,488 ریال 06 مرداد 1395
یوسف 742,488 ریال 06 مرداد 1395
علی 610,000 ریال 06 مرداد 1395
فاطمه 731,300 ریال 06 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 06 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 06 مرداد 1395
مهدی 1,300,000 ریال 06 مرداد 1395
javid 52,000 ریال 02 مرداد 1395
محمدجواد 50,000 ریال 02 مرداد 1395
محمد 120,000 ریال 02 مرداد 1395
امین 62,000 ریال 02 مرداد 1395
علی 370,000 ریال 02 مرداد 1395
فاطمه 653,600 ریال 02 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 02 مرداد 1395
مهدی 800,000 ریال 02 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 02 مرداد 1395
یاسر 100,000 ریال 02 مرداد 1395
مجتبی 70,000 ریال 02 مرداد 1395
مهدى 120,000 ریال 02 مرداد 1395
امیرحسین 127,000 ریال 02 مرداد 1395
علی 120,000 ریال 02 مرداد 1395
وحید 145,000 ریال 02 مرداد 1395
م.جواد 240,000 ریال 02 مرداد 1395
م.جواد 240,000 ریال 02 مرداد 1395
سید 110,000 ریال 02 مرداد 1395
سید 110,000 ریال 02 مرداد 1395
حسین 166,635 ریال 02 مرداد 1395
سید 110,000 ریال 02 مرداد 1395
مسعود 68,000 ریال 27 تير 1395
سید 70,000 ریال 27 تير 1395
دانیال 224,000 ریال 27 تير 1395
مصطفی 300,000 ریال 27 تير 1395
مهدی 332,400 ریال 27 تير 1395
علی 370,000 ریال 27 تير 1395
ناصر 1,000,000 ریال 27 تير 1395
مختار 50,000 ریال 23 تير 1395
مجتبی 55,200 ریال 23 تير 1395
مجتبی 50,000 ریال 23 تير 1395
مسعود 50,000 ریال 23 تير 1395
فریبا 268,000 ریال 23 تير 1395
فاطمه 513,900 ریال 23 تير 1395
مسلم 69,914 ریال 23 تير 1395
مهدی 313,830 ریال 23 تير 1395
مهدی 700,000 ریال 23 تير 1395
علیرضا 50,030 ریال 19 تير 1395
ستار 53,510 ریال 19 تير 1395
مسعود 80,000 ریال 19 تير 1395
یاسر 130,000 ریال 19 تير 1395
علی 130,000 ریال 19 تير 1395
کاظم 290,000 ریال 19 تير 1395
علی 260,000 ریال 19 تير 1395
فاطمه 353,000 ریال 19 تير 1395
مهدی 373,635 ریال 19 تير 1395
معین 540,000 ریال 19 تير 1395
ناصر 1,000,000 ریال 19 تير 1395
مهدی 1,040,000 ریال 19 تير 1395
علی 2,000,000 ریال 14 تير 1395
بهزاد 50,435 ریال 14 تير 1395
مهدی 60,000 ریال 14 تير 1395
مجتبی 50,000 ریال 14 تير 1395
مختار 50,000 ریال 14 تير 1395
عبدالقادر 78,122 ریال 14 تير 1395
مسعود 50,000 ریال 14 تير 1395
دانیال 90,000 ریال 14 تير 1395
عبدالله 260,000 ریال 14 تير 1395
فاطمه 332,000 ریال 14 تير 1395
مهدی 60,000 ریال 14 تير 1395
محسن 536,265 ریال 14 تير 1395
کاظم 322,240 ریال 14 تير 1395
ناصر 1,000,000 ریال 14 تير 1395
زهرا 88,000 ریال 08 تير 1395
مهدی 130,000 ریال 08 تير 1395
دانیال 240,000 ریال 08 تير 1395
معین 240,000 ریال 08 تير 1395
ناصر 1,000,000 ریال 08 تير 1395
مختار 50,000 ریال 06 تير 1395
مسعود 55,000 ریال 06 تير 1395
یاسر 125,000 ریال 06 تير 1395
مجتبی 60,000 ریال 06 تير 1395
علی 190,000 ریال 06 تير 1395
مهدی 1,030,000 ریال 06 تير 1395
مهدی 700,000 ریال 06 تير 1395
عبدالله 210,000 ریال 06 تير 1395
مهدى 256,000 ریال 06 تير 1395
محمد 50,000 ریال 01 تير 1395
عادل 50,000 ریال 01 تير 1395
مسعود 50,000 ریال 01 تير 1395
وحید 130,000 ریال 01 تير 1395
مهدی 500,000 ریال 01 تير 1395
مصطفی 333,000 ریال 30 خرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 30 خرداد 1395
عبدالله 320,000 ریال 30 خرداد 1395
مصطفی 333,000 ریال 30 خرداد 1395
علی 60,000 ریال 30 خرداد 1395
ناصر 2,000,000 ریال 30 خرداد 1395
امیرحسین 50,000 ریال 27 خرداد 1395
مسعود 76,000 ریال 27 خرداد 1395
سجاد 180,000 ریال 27 خرداد 1395
علی 150,000 ریال 27 خرداد 1395
دانیال 230,000 ریال 27 خرداد 1395
محسن 360,000 ریال 27 خرداد 1395
محمد 500,000 ریال 27 خرداد 1395
محمد 51,915 ریال 22 خرداد 1395
علی 100,000 ریال 22 خرداد 1395
مهناز 110,000 ریال 22 خرداد 1395
رضا 200,000 ریال 22 خرداد 1395
محمد 400,000 ریال 22 خرداد 1395
عبدالله 500,000 ریال 22 خرداد 1395
مهدی 720,000 ریال 22 خرداد 1395
ناصر 2,000,000 ریال 22 خرداد 1395
عادل 50,000 ریال 18 خرداد 1395
فرشاد 130,000 ریال 18 خرداد 1395
مسعود 70,000 ریال 18 خرداد 1395
یاسر 210,000 ریال 18 خرداد 1395
محمد 250,000 ریال 18 خرداد 1395
عبدالله 520,000 ریال 18 خرداد 1395
مهدی 490,000 ریال 18 خرداد 1395
مهدی 1,000,000 ریال 18 خرداد 1395
علی 860,000 ریال 18 خرداد 1395
اقدس 50,651 ریال 16 خرداد 1395
اکبر 60,000 ریال 16 خرداد 1395
king 105,000 ریال 16 خرداد 1395
مصطفی 190,000 ریال 16 خرداد 1395
عبدالله 330,000 ریال 16 خرداد 1395
محمد 665,785 ریال 16 خرداد 1395
صالح 700,000 ریال 16 خرداد 1395
علی 2,300,000 ریال 16 خرداد 1395
محمد 53,000 ریال 13 خرداد 1395
امیرحسین 53,000 ریال 13 خرداد 1395
پیمان 76,810 ریال 13 خرداد 1395
امین 85,000 ریال 13 خرداد 1395
محمد 305,535 ریال 13 خرداد 1395
مجتبی 50,175 ریال 10 خرداد 1395
عادل 50,000 ریال 10 خرداد 1395
مهدی 80,000 ریال 10 خرداد 1395
حسین 115,045 ریال 10 خرداد 1395
کامیاب 199,000 ریال 10 خرداد 1395
مهدى 170,000 ریال 10 خرداد 1395
مصطفی 220,000 ریال 10 خرداد 1395
علی 340,000 ریال 10 خرداد 1395
عبدالله 320,000 ریال 10 خرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 10 خرداد 1395
همایون 53,600 ریال 06 خرداد 1395
وحید 50,000 ریال 06 خرداد 1395
میلاد 50,907 ریال 05 خرداد 1395
سیدمهدی 50,000 ریال 05 خرداد 1395
علیرضا 57,245 ریال 05 خرداد 1395
عادل 50,000 ریال 05 خرداد 1395
حجت 100,000 ریال 05 خرداد 1395
حامد 100,000 ریال 05 خرداد 1395
مهناز 233,910 ریال 05 خرداد 1395
مهدی 620,000 ریال 05 خرداد 1395
مهدی 620,000 ریال 05 خرداد 1395
مهدی 620,000 ریال 05 خرداد 1395
همایون 76,000 ریال 27 ارديبهشت 1395
رضا 100,000 ریال 27 ارديبهشت 1395
احسان 169,000 ریال 27 ارديبهشت 1395
حسین 533,510 ریال 27 ارديبهشت 1395
ناصر 1,080,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
ابراهیم 1,640,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
الهام 1,250,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
جعفر 2,180,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
صابر 1,640,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
رحمان 50,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
حمید 62,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
همایون 53,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
علیرضا 116,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
حسین 179,653 ریال 26 ارديبهشت 1395
عبدالله 140,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
مصطفی 330,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
احسان 300,000 ریال 26 ارديبهشت 1395
حسین 273,800 ریال 26 ارديبهشت 1395
عادل 50,000 ریال 22 ارديبهشت 1395
عبدالجلال 58,506 ریال 22 ارديبهشت 1395
وحید 50,000 ریال 22 ارديبهشت 1395
همایون 54,000 ریال 22 ارديبهشت 1395
یاسر 100,000 ریال 22 ارديبهشت 1395
امیرحسین 70,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
همایون 50,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
روح 110,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
حسین 252,705 ریال 20 ارديبهشت 1395
رضا 550,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
حمید 1,110,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
جعفر 1,540,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
الهام 1,710,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
ابراهیم 2,680,000 ریال 20 ارديبهشت 1395
محمد 59,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
مهدی 330,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
ناصر 1,080,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
ابراهیم 1,040,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
الهام 2,020,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
عبدالله 110,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
رضا 100,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
Mehran 160,000 ریال 18 ارديبهشت 1395
حسین 514,775 ریال 18 ارديبهشت 1395
مهران 50,000 ریال 15 ارديبهشت 1395
حسن 50,000 ریال 15 ارديبهشت 1395
عادل 50,000 ریال 15 ارديبهشت 1395
سیامک 50,000 ریال 15 ارديبهشت 1395
حجت 50,000 ریال 15 ارديبهشت 1395
ناصر 1,160,000 ریال 13 ارديبهشت 1395
جعفر 3,180,000 ریال 13 ارديبهشت 1395
یاسر 60,000 ریال 13 ارديبهشت 1395
حجت 70,000 ریال 13 ارديبهشت 1395
م.جواد 170,000 ریال 13 ارديبهشت 1395
حسین 465,480 ریال 13 ارديبهشت 1395
مصطفی 600,000 ریال 13 ارديبهشت 1395
وحید 50,000 ریال 11 ارديبهشت 1395
علیرضا 90,000 ریال 11 ارديبهشت 1395
عبدالله 150,000 ریال 11 ارديبهشت 1395
حجت 95,000 ریال 11 ارديبهشت 1395
حسین 174,160 ریال 11 ارديبهشت 1395
عادل 50,000 ریال 07 ارديبهشت 1395
peyman 190,115 ریال 07 ارديبهشت 1395
حسین 542,585 ریال 07 ارديبهشت 1395
عبدالقادر 59,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
رضا 70,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
وحید 70,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
محمد 100,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
عبدالله 170,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
مهناز 200,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
سجاد 350,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
حسین 255,595 ریال 04 ارديبهشت 1395
مصطفی 130,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
ناصر 670,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
رضا 1,070,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
الهام 1,660,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
ابراهیم 1,660,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
جعفر 2,710,000 ریال 04 ارديبهشت 1395
حسن 72,995 ریال 30 فروردين 1395

 

تاکنون مبلغ 582,037,492 ریال به کاربران پرداخت شده است