اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
میلاد 54,000 ریال 13 آذر 1395
بهزاد 66,000 ریال 13 آذر 1395
مسعود 50,000 ریال 13 آذر 1395
پریوش 58,000 ریال 13 آذر 1395
سید 100,000 ریال 13 آذر 1395
سید 60,000 ریال 13 آذر 1395
آسیه 123,000 ریال 13 آذر 1395
احسان 168,000 ریال 13 آذر 1395
محمد 147,370 ریال 13 آذر 1395
mostafa 187,830 ریال 13 آذر 1395
علیرضا 231,755 ریال 13 آذر 1395
مهران 270,000 ریال 13 آذر 1395
king 290,000 ریال 13 آذر 1395
هانیه 200,000 ریال 13 آذر 1395
سالار 400,000 ریال 13 آذر 1395
مریم 1,600,000 ریال 11 آذر 1395
مجتبی 50,085 ریال 11 آذر 1395
علی 50,000 ریال 11 آذر 1395
رضا 104,000 ریال 11 آذر 1395
مسعود 73,000 ریال 11 آذر 1395
آسیه 89,925 ریال 11 آذر 1395
محسن 172,000 ریال 11 آذر 1395
عابد 151,635 ریال 11 آذر 1395
محمد 300,000 ریال 11 آذر 1395
آسیه 89,925 ریال 11 آذر 1395
محمد 300,000 ریال 11 آذر 1395
علی 360,000 ریال 11 آذر 1395
هانیه 200,000 ریال 11 آذر 1395
محمد 509,705 ریال 11 آذر 1395
علی 990,000 ریال 11 آذر 1395
علی 990,000 ریال 11 آذر 1395
علی 990,000 ریال 11 آذر 1395
رضا 910,895 ریال 11 آذر 1395
رضا 910,895 ریال 11 آذر 1395
هانیه 200,000 ریال 11 آذر 1395
محمد 509,705 ریال 11 آذر 1395
DKbehdad 1,000,000 ریال 11 آذر 1395
مریم 1 ریال 09 آذر 1395
پریوش 74,000 ریال 09 آذر 1395
محمد 300,000 ریال 09 آذر 1395
امید 601,085 ریال 09 آذر 1395
مهدی 1,300,000 ریال 09 آذر 1395
مهدی 50,000 ریال 09 آذر 1395
بهزاد 67,000 ریال 09 آذر 1395
سید 60,000 ریال 09 آذر 1395
مهدی 105,000 ریال 09 آذر 1395
پریوش 54,000 ریال 09 آذر 1395
مسعود 55,000 ریال 09 آذر 1395
سید 110,000 ریال 09 آذر 1395
سهیل 200,000 ریال 09 آذر 1395
آسیه 171,846 ریال 09 آذر 1395
محمد 157,000 ریال 09 آذر 1395
mostafa 260,000 ریال 09 آذر 1395
سید 280,000 ریال 09 آذر 1395
هانیه 110,000 ریال 09 آذر 1395
صادق 400,000 ریال 09 آذر 1395
ZOHRE 375,000 ریال 09 آذر 1395
زهرا 50,000 ریال 06 آذر 1395
مهدی 1,060,000 ریال 06 آذر 1395
yekta1 1,400,000 ریال 06 آذر 1395
زهرا 1,750,000 ریال 06 آذر 1395
محسن 157,900 ریال 06 آذر 1395
وحید 100,000 ریال 06 آذر 1395
پریوش 77,000 ریال 06 آذر 1395
آسیه 180,000 ریال 06 آذر 1395
مسعود 70,000 ریال 06 آذر 1395
احسان 330,000 ریال 06 آذر 1395
میلاد 50,000 ریال 04 آذر 1395
مهدی 1,100,000 ریال 04 آذر 1395
رضا 81,475 ریال 04 آذر 1395
هانیه 60,000 ریال 04 آذر 1395
محمد 68,000 ریال 04 آذر 1395
سید 80,000 ریال 04 آذر 1395
عادل 100,000 ریال 04 آذر 1395
حسین 120,000 ریال 04 آذر 1395
مسعود 68,000 ریال 04 آذر 1395
پریوش 68,000 ریال 04 آذر 1395
کریم 120,000 ریال 04 آذر 1395
سید 130,000 ریال 04 آذر 1395
امیررضا 200,000 ریال 04 آذر 1395
mostafa 200,000 ریال 04 آذر 1395
محسن 151,715 ریال 04 آذر 1395
آسیه 144,444 ریال 04 آذر 1395
مهدی 420,000 ریال 04 آذر 1395
اسماعیل 1 ریال 01 آذر 1395
مریم 1 ریال 01 آذر 1395
توحید 72,525 ریال 01 آذر 1395
پریوش 50,000 ریال 01 آذر 1395
مسعود 52,000 ریال 01 آذر 1395
سیدمحمدرسول 110,000 ریال 01 آذر 1395
آسیه 67,280 ریال 01 آذر 1395
سید 100,000 ریال 01 آذر 1395
رضا 200,000 ریال 01 آذر 1395
علیرضا 357,360 ریال 01 آذر 1395
سید 330,000 ریال 01 آذر 1395
رضا 295,275 ریال 01 آذر 1395
محمد 281,000 ریال 01 آذر 1395
صادق 500,000 ریال 01 آذر 1395
محسن 416,350 ریال 01 آذر 1395
امید 603,625 ریال 01 آذر 1395
مهدی 770,000 ریال 01 آذر 1395
مهدی 3,000,000 ریال 29 آبان 1395
زهرا 1,350,000 ریال 29 آبان 1395
سید 100,000 ریال 29 آبان 1395
ZOHRE 219,795 ریال 29 آبان 1395
sajjad 400,000 ریال 29 آبان 1395
علی 450,000 ریال 29 آبان 1395
سالار 450,000 ریال 29 آبان 1395
رضا 300,000 ریال 29 آبان 1395
محسن 268,705 ریال 29 آبان 1395
محمد 509,490 ریال 29 آبان 1395
مهران 50,000 ریال 29 آبان 1395
امیرحسین 65,000 ریال 29 آبان 1395
محمد 74,000 ریال 29 آبان 1395
رضا 80,000 ریال 29 آبان 1395
پریوش 59,000 ریال 29 آبان 1395
مسعود 59,000 ریال 29 آبان 1395
علی 117,000 ریال 29 آبان 1395
رحیم 130,000 ریال 29 آبان 1395
سید 80,000 ریال 29 آبان 1395
سید 100,000 ریال 29 آبان 1395
مهران 250,000 ریال 29 آبان 1395
king 260,000 ریال 29 آبان 1395
مهدى 280,000 ریال 29 آبان 1395
mostafa 260,000 ریال 29 آبان 1395
محمد 274,325 ریال 29 آبان 1395
مریم 1 ریال 25 آبان 1395
ZOHRE 274,765 ریال 25 آبان 1395
محسن 386,965 ریال 25 آبان 1395
زهرا 2,800,000 ریال 25 آبان 1395
علی 90,000 ریال 25 آبان 1395
مسعود 54,000 ریال 25 آبان 1395
توحید 60,540 ریال 25 آبان 1395
امیررضا 135,000 ریال 25 آبان 1395
وحید 140,000 ریال 25 آبان 1395
الیاس 1,200,000 ریال 23 آبان 1395
امید 532,500 ریال 23 آبان 1395
علیرضا 677,820 ریال 23 آبان 1395
محسن 497,745 ریال 23 آبان 1395
DKbehdad 860,000 ریال 23 آبان 1395
مهدی 1,000,000 ریال 23 آبان 1395
محمد 222,000 ریال 23 آبان 1395
سید 310,000 ریال 23 آبان 1395
mostafa 290,000 ریال 23 آبان 1395
صادق 300,000 ریال 23 آبان 1395
ZOHRE 370,740 ریال 23 آبان 1395
بهزاد 66,000 ریال 23 آبان 1395
یونس 60,000 ریال 23 آبان 1395
محمد 52,000 ریال 23 آبان 1395
علی 100,000 ریال 23 آبان 1395
وحید 110,000 ریال 23 آبان 1395
رضا 330,000 ریال 22 آبان 1395
سید 100,000 ریال 22 آبان 1395
یونس 100,000 ریال 22 آبان 1395
امیررضا 180,000 ریال 22 آبان 1395
سید 299,000 ریال 22 آبان 1395
رضا 56,000 ریال 18 آبان 1395
حجت 50,000 ریال 18 آبان 1395
عادل 100,000 ریال 18 آبان 1395
سید 90,000 ریال 18 آبان 1395
وحید 200,000 ریال 18 آبان 1395
توحید 235,905 ریال 18 آبان 1395
محسن 99,545 ریال 18 آبان 1395
علی 300,000 ریال 18 آبان 1395
سید 360,000 ریال 18 آبان 1395
امید 514,170 ریال 18 آبان 1395
مهدی 900,000 ریال 18 آبان 1395
الیاس 450,000 ریال 18 آبان 1395
ZOHRE 2,069,135 ریال 18 آبان 1395
علیرضا 1,645,410 ریال 15 آبان 1395
فرهاد 660,000 ریال 15 آبان 1395
محسن 2,336,230 ریال 15 آبان 1395
یونس 50,000 ریال 15 آبان 1395
بهزاد 75,000 ریال 15 آبان 1395
مهدی 100,000 ریال 15 آبان 1395
هادی 104,000 ریال 15 آبان 1395
مهران 110,000 ریال 15 آبان 1395
mostafa 100,000 ریال 15 آبان 1395
king 180,000 ریال 15 آبان 1395
محمد 240,000 ریال 15 آبان 1395
صادق 220,000 ریال 15 آبان 1395
محمد 320,000 ریال 15 آبان 1395
علی 398,900 ریال 15 آبان 1395
مارشال 482,000 ریال 15 آبان 1395
سالار 500,000 ریال 15 آبان 1395
الیاس 400,000 ریال 15 آبان 1395
مهدی 1,400,000 ریال 15 آبان 1395
سید 1 ریال 12 آبان 1395
علی 1 ریال 12 آبان 1395
علی 1 ریال 12 آبان 1395
علی 50,000 ریال 12 آبان 1395
مجید 65,000 ریال 12 آبان 1395
pnsteam 50,000 ریال 12 آبان 1395
حمید 66,000 ریال 12 آبان 1395
محمد 78,955 ریال 12 آبان 1395
مریم 360,000 ریال 12 آبان 1395
ZOHRE 836,155 ریال 12 آبان 1395
مهدی 2,800,000 ریال 12 آبان 1395
الیاس 430,000 ریال 12 آبان 1395
وحید 88,000 ریال 12 آبان 1395
میلاد 50,655 ریال 12 آبان 1395
سید 100,000 ریال 12 آبان 1395
سیدمحمدرسول 280,000 ریال 12 آبان 1395
سجاد 377,895 ریال 12 آبان 1395
محمد 80,000 ریال 12 آبان 1395
سید 430,000 ریال 12 آبان 1395
امید 463,004 ریال 12 آبان 1395
الیاس 550,000 ریال 12 آبان 1395
yekta1 1,391,000 ریال 12 آبان 1395
سید 300,000 ریال 10 آبان 1395
الیاس 250,000 ریال 10 آبان 1395
DKbehdad 1,000,000 ریال 10 آبان 1395
yekta1 730,000 ریال 10 آبان 1395
مهدی 1,900,000 ریال 10 آبان 1395
علی 350,000 ریال 10 آبان 1395
صادق 400,000 ریال 10 آبان 1395
سیدمحمدرسول 270,000 ریال 10 آبان 1395
سجاد 280,425 ریال 10 آبان 1395
امید 214,000 ریال 10 آبان 1395
محمد 50,000 ریال 10 آبان 1395
علی 60,000 ریال 10 آبان 1395
مهدی 50,000 ریال 10 آبان 1395
مریم 69,000 ریال 10 آبان 1395
رضا 90,000 ریال 10 آبان 1395
مهران 50,000 ریال 10 آبان 1395
مجتبی 100,000 ریال 10 آبان 1395
رحیم 125,000 ریال 10 آبان 1395
وحید 120,000 ریال 10 آبان 1395
مهدی 100,000 ریال 10 آبان 1395
وحید 129,000 ریال 10 آبان 1395
سید 100,000 ریال 10 آبان 1395
م.جواد 250,000 ریال 10 آبان 1395
وحید 200,000 ریال 10 آبان 1395
علیرضا 1,148,175 ریال 02 آبان 1395
سالار 1,550,000 ریال 02 آبان 1395
سید 330,000 ریال 02 آبان 1395
هادی 400,000 ریال 02 آبان 1395
سیدمحمدرسول 390,000 ریال 02 آبان 1395
yekta1 342,000 ریال 02 آبان 1395
مهدی 2,900,000 ریال 02 آبان 1395
سید 100,000 ریال 02 آبان 1395
توحید 135,360 ریال 02 آبان 1395
احسان 217,530 ریال 02 آبان 1395
امید 183,000 ریال 02 آبان 1395
علی 260,000 ریال 02 آبان 1395
محمد 50,395 ریال 02 آبان 1395
بهزاد 66,000 ریال 02 آبان 1395
alireza 60,000 ریال 02 آبان 1395
king 70,000 ریال 02 آبان 1395
هانیه 50,000 ریال 02 آبان 1395
علیرضا 1,320,343 ریال 27 مهر 1395
مهدی 1,000,000 ریال 27 مهر 1395
محمدرضاعباسپور 400,000 ریال 27 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 27 مهر 1395
علی 530,000 ریال 27 مهر 1395
فرهاد 215,000 ریال 27 مهر 1395
سید 530,000 ریال 27 مهر 1395
وحید 180,000 ریال 27 مهر 1395
محمد 110,000 ریال 27 مهر 1395
سید 120,000 ریال 27 مهر 1395
محسن 248,000 ریال 27 مهر 1395
سجاد 320,000 ریال 27 مهر 1395
عبدالقادر 123,130 ریال 27 مهر 1395
وحید 140,000 ریال 27 مهر 1395
وحید 100,000 ریال 27 مهر 1395
یاسر 148,273 ریال 27 مهر 1395
صادق 120,000 ریال 27 مهر 1395
عادل 50,000 ریال 27 مهر 1395
امیرحسین 50,000 ریال 27 مهر 1395
معین 57,600 ریال 27 مهر 1395
lcsoftware 50,000 ریال 27 مهر 1395
مهدى 100,000 ریال 27 مهر 1395
مهدی 800,000 ریال 19 مهر 1395
احسان 51,000 ریال 19 مهر 1395
مهران 65,000 ریال 19 مهر 1395
عادل 100,000 ریال 19 مهر 1395
رحیم 115,000 ریال 19 مهر 1395
king 120,000 ریال 19 مهر 1395
مریم 120,000 ریال 19 مهر 1395
محمد 100,000 ریال 19 مهر 1395
سید 150,000 ریال 19 مهر 1395
زهرا 235,000 ریال 19 مهر 1395
مصطفی 336,000 ریال 19 مهر 1395
وحید 400,000 ریال 19 مهر 1395
علی 550,000 ریال 19 مهر 1395
omid 690,000 ریال 19 مهر 1395
امیررضا 100,000 ریال 15 مهر 1395
ZOHRE 1,150,000 ریال 15 مهر 1395
سعيد 50,000 ریال 15 مهر 1395
توحید 87,020 ریال 15 مهر 1395
سید 110,000 ریال 15 مهر 1395
علیرضا 937,822 ریال 15 مهر 1395
علی 800,000 ریال 15 مهر 1395
omid 380,000 ریال 15 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 15 مهر 1395
DKbehdad 240,000 ریال 15 مهر 1395
سید 1,480,000 ریال 15 مهر 1395
hassan 810,000 ریال 15 مهر 1395
مصطفی 1,630,000 ریال 15 مهر 1395
مهدی 1,500,000 ریال 15 مهر 1395
محسن 640,000 ریال 15 مهر 1395
مهدی 1,200,000 ریال 11 مهر 1395
مهران 51,700 ریال 11 مهر 1395
محمدجواد 52,915 ریال 11 مهر 1395
بهزاد 60,000 ریال 11 مهر 1395
کسری 68,295 ریال 11 مهر 1395
وحید 96,575 ریال 11 مهر 1395
عبدالله 70,000 ریال 11 مهر 1395
مجتبی 100,000 ریال 11 مهر 1395
وحید 105,000 ریال 11 مهر 1395
محمد 105,175 ریال 11 مهر 1395
سید 130,000 ریال 11 مهر 1395
فرهاد 110,000 ریال 11 مهر 1395
سالار 450,000 ریال 11 مهر 1395
سیدمحمدرسول 280,000 ریال 11 مهر 1395
omid 410,000 ریال 11 مهر 1395
پیمان 977,600 ریال 08 مهر 1395
hassan 540,000 ریال 08 مهر 1395
سید 620,000 ریال 08 مهر 1395
مهدی 1,280,000 ریال 08 مهر 1395
DKbehdad 380,000 ریال 08 مهر 1395
omid 560,000 ریال 08 مهر 1395
محمد 91,740 ریال 08 مهر 1395
مهدی 65,000 ریال 08 مهر 1395
حسن 100,000 ریال 08 مهر 1395
رضا 130,000 ریال 08 مهر 1395
محمد 100,000 ریال 08 مهر 1395
وحید 130,000 ریال 08 مهر 1395
فرهاد 110,000 ریال 08 مهر 1395
سید 140,000 ریال 08 مهر 1395
هادی 176,000 ریال 04 مهر 1395
مهدی 130,000 ریال 04 مهر 1395
رحیم 125,000 ریال 04 مهر 1395
رحیم 125,000 ریال 04 مهر 1395
علی 106,000 ریال 04 مهر 1395
علی 106,000 ریال 04 مهر 1395
رحیم 125,000 ریال 04 مهر 1395
هادی 176,000 ریال 04 مهر 1395
محمد 120,000 ریال 04 مهر 1395
مهدى 138,000 ریال 04 مهر 1395
محمد 110,000 ریال 04 مهر 1395
سید 130,000 ریال 04 مهر 1395
مهدى 138,000 ریال 04 مهر 1395
فرهاد 100,000 ریال 04 مهر 1395
حسین 304,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
علیرضا 337,950 ریال 04 مهر 1395
omid 240,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
علیرضا 337,950 ریال 04 مهر 1395
omid 240,000 ریال 04 مهر 1395
hassan 200,000 ریال 04 مهر 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 04 مهر 1395
علیرضا 337,950 ریال 04 مهر 1395
omid 240,000 ریال 04 مهر 1395
مهدی 600,000 ریال 04 مهر 1395
فرهاد 100,000 ریال 31 شهريور 1395
DKbehdad 710,000 ریال 31 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 31 شهريور 1395
عبدالله 530,000 ریال 31 شهريور 1395
مهدی 520,000 ریال 31 شهريور 1395
امیرحسین 50,000 ریال 31 شهريور 1395
mohammad 146,190 ریال 31 شهريور 1395
علی 110,000 ریال 31 شهريور 1395
hassan 80,000 ریال 31 شهريور 1395
محمد 53,000 ریال 31 شهريور 1395
رضا 2,785,140 ریال 28 شهريور 1395
وحید 70,000 ریال 28 شهريور 1395
مجتبی 100,000 ریال 28 شهريور 1395
محمد 116,815 ریال 28 شهريور 1395
سید 110,000 ریال 28 شهريور 1395
فرهاد 50,000 ریال 28 شهريور 1395
مهدی 52,011 ریال 28 شهريور 1395
Amir 51,250 ریال 28 شهريور 1395
monaf 54,000 ریال 28 شهريور 1395
عادل 50,000 ریال 28 شهريور 1395
توحید 53,345 ریال 28 شهريور 1395
توحید 51,895 ریال 24 شهريور 1395
هوشنگ 90,000 ریال 24 شهريور 1395
علی 100,000 ریال 24 شهريور 1395
فرهاد 100,000 ریال 24 شهريور 1395
دانیال 160,953 ریال 24 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 220,000 ریال 24 شهريور 1395
king 320,000 ریال 24 شهريور 1395
مهدی 380,000 ریال 24 شهريور 1395
farshad75 400,000 ریال 24 شهريور 1395
رضا 224,000 ریال 24 شهريور 1395
مهدی 600,000 ریال 20 شهريور 1395
فرهاد 85,000 ریال 20 شهريور 1395
سید 100,000 ریال 20 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 250,000 ریال 20 شهريور 1395
حامد 55,525 ریال 20 شهريور 1395
رضا 2,702,962 ریال 20 شهريور 1395
حسین 50,015 ریال 17 شهريور 1395
مهران 50,000 ریال 17 شهريور 1395
توحید 51,965 ریال 17 شهريور 1395
امیرحسین 52,000 ریال 17 شهريور 1395
مهدی 133,000 ریال 17 شهريور 1395
مریم 140,000 ریال 17 شهريور 1395
علی 170,000 ریال 17 شهريور 1395
سیدمحمدرسول 140,000 ریال 17 شهريور 1395
یاسر 180,000 ریال 17 شهريور 1395
علی 474,740 ریال 17 شهريور 1395
حسین 51,845 ریال 14 شهريور 1395
سید 100,000 ریال 14 شهريور 1395
علیرضا 77,220 ریال 14 شهريور 1395
رضا 100,000 ریال 14 شهريور 1395
زهرا 108,410 ریال 14 شهريور 1395
مهدی 50,000 ریال 11 شهريور 1395
وحید 50,000 ریال 11 شهريور 1395
سید 90,000 ریال 11 شهريور 1395
دانیال 335,000 ریال 11 شهريور 1395
مسعود 50,000 ریال 11 شهريور 1395
پیمان 117,241 ریال 11 شهريور 1395
مصطفی 1,740,000 ریال 11 شهريور 1395
majid 50,000 ریال 07 شهريور 1395
سعید 501,025 ریال 07 شهريور 1395
سید 150,000 ریال 07 شهريور 1395
مسعود 50,000 ریال 07 شهريور 1395
عادل 100,000 ریال 07 شهريور 1395
سجاد 51,220 ریال 06 شهريور 1395
رضا 50,290 ریال 06 شهريور 1395
محسن 75,125 ریال 06 شهريور 1395
مسعود 60,000 ریال 06 شهريور 1395
مهدى 105,000 ریال 06 شهريور 1395
مریم 160,000 ریال 06 شهريور 1395
سید 150,000 ریال 06 شهريور 1395
مهدی 720,000 ریال 06 شهريور 1395
DKbehdad 820,000 ریال 06 شهريور 1395
امیرحسین 60,000 ریال 01 شهريور 1395
محمدرضا 65,485 ریال 01 شهريور 1395
حسین 100,000 ریال 01 شهريور 1395
علی 130,000 ریال 01 شهريور 1395
فاطمه 135,000 ریال 01 شهريور 1395
سید 100,000 ریال 01 شهريور 1395
مریم 180,000 ریال 01 شهريور 1395
علیرضا 509,095 ریال 01 شهريور 1395
مهدی 660,000 ریال 01 شهريور 1395
محمد 1,312,400 ریال 01 شهريور 1395
مجتبی 55,140 ریال 27 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 27 مرداد 1395
سجاد 116,155 ریال 27 مرداد 1395
کامبیز 134,000 ریال 27 مرداد 1395
علی 148,085 ریال 27 مرداد 1395
حسن 150,000 ریال 27 مرداد 1395
محمدعلی 161,445 ریال 27 مرداد 1395
مریم 100,000 ریال 27 مرداد 1395
امین 420,000 ریال 27 مرداد 1395
سید 150,000 ریال 27 مرداد 1395
محسن 423,745 ریال 27 مرداد 1395
مهدی 900,000 ریال 27 مرداد 1395
فاطمه 236,000 ریال 23 مرداد 1395
علی 150,000 ریال 23 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 23 مرداد 1395
سید 100,000 ریال 23 مرداد 1395
فاطمه 236,000 ریال 23 مرداد 1395
مهدی 480,000 ریال 23 مرداد 1395
اصغر 50,000 ریال 23 مرداد 1395
میلاد 50,025 ریال 23 مرداد 1395
علی 54,750 ریال 23 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 23 مرداد 1395
وحید 75,000 ریال 23 مرداد 1395
مریم 160,000 ریال 19 مرداد 1395
علی 350,000 ریال 19 مرداد 1395
علیرضا 70,790 ریال 19 مرداد 1395
مهدی 810,000 ریال 19 مرداد 1395
معین 50,000 ریال 17 مرداد 1395
علی 54,000 ریال 17 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 17 مرداد 1395
علی 101,000 ریال 17 مرداد 1395
سید 65,000 ریال 17 مرداد 1395
یاسر 110,000 ریال 17 مرداد 1395
رضا 250,000 ریال 17 مرداد 1395
علیرضا 224,000 ریال 17 مرداد 1395
علی 260,000 ریال 17 مرداد 1395
فاطمه 613,000 ریال 17 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 17 مرداد 1395
مهدی 1,520,000 ریال 17 مرداد 1395
سید 100,000 ریال 13 مرداد 1395
فاطمه 640,000 ریال 13 مرداد 1395
مهدی 2,170,000 ریال 13 مرداد 1395
محسن 113,000 ریال 11 مرداد 1395
فاطمه 649,000 ریال 11 مرداد 1395
ناصر 1,000,000 ریال 11 مرداد 1395
مهران 50,000 ریال 11 مرداد 1395
مسعود 60,000 ریال 11 مرداد 1395
عبدالله 95,000 ریال 11 مرداد 1395
زهرا 90,000 ریال 11 مرداد 1395
مریم 80,000 ریال 11 مرداد 1395
سید 83,000 ریال 11 مرداد 1395
علی 210,185 ریال 11 مرداد 1395
دانیال 190,000 ریال 11 مرداد 1395
مهدی 263,725 ریال 11 مرداد 1395
مهدی 262,830 ریال 11 مرداد 1395
مهناز 50,000 ریال 06 مرداد 1395
مسعود 50,000 ریال 06 مرداد 1395
عباس 57,275 ریال 06 مرداد 1395
مجتبی 70,000 ریال 06 مرداد 1395
حسین 112,485 ریال 06 مرداد 1395

 

تاکنون مبلغ 663,532,878 ریال به کاربران پرداخت شده است